Марки
 
Партньори
 
Количка
0 продукта
 
 

Общи условия

Общи условия Общи условия

Общи условия за онлайн пазаруване на стоки в Магазин Ranitsi.com - http://www.ranitsi.com собственост на Силвър Старс ЕООД.

I. ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия са приети от Силвър Старс ЕООД - Детски интернет магазин Кикиморско Царство(наричано по-долу само “Доставчик”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

• условията за ползване на уебсайта http://www.ranitsi.com (наричан по-долу само “Сайт”) от Ползвателите на предлаганите от него услуги;

• условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите на Сайта;

• правата и задълженията на Доставчика и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.

(2) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

(3) Доставчикът има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Ползватели, които не са приели настоящите Общи условия. Доставчикът съобразявайки се с начинът на доставка, който клиента е предпочел, избира окончателно куриерската фирма, с която да транспортира пратката, като съпоставя и съобразява икономическите показатели според договорените си отношения с транспортните фирми.

(4) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с Общите условия на сайта” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “гост” на Сайта и след като Ползвателят е въвел изискваните от тези процедури лични данни.

(5) Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител.

(6) Публикуването на стоки на Сайта се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до Доставчика за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

(7) Маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с Общите условия на сайта” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “гост” на Сайта създава необорима презумпция, че:

1.Ползвателят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме и че се съгласява и приема същите. С маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с общите условия на сайта” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия на сайта и се съгласява с тях, като ги приема.

2.Ползвателят е изразил съгласие за сключване на договор/договори за покупко-продажба от разстояние на български (В случай, че Ползвателят има качеството на “потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите)

3.Ползвателят е получил на имейла си линк с копие от Общите условия на сайта и с отваряне на имейла, връщане на отговор Потвърждавам или кликване на линка декларира, че ги е прочел, наясно е с тях, приема ги и е съгласен със същите.

ІІ. ДАННИ ЗА Силвър Старс ЕООД - Магазин Ranitsi.com

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

(1) Наименование на Доставчика: Силвър Старс ЕООД - Магазин Ranitsi.com:

(2) Седалище и адрес на управление: България, Област София, Община София, ул. Емилиян Станев 2а, бл. 5

(3) Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, Област София, Община София, ул. Емилиян Станев 2а, бл.5

(4) Данни за кореспонденция: България, Област София, Община София, ул. Емилиян Станев 2а, бл.5, е-mail: info@ranitsi.com , тел. централен офис: 0889405566

(5) Вписване в публични регистри: ЕИК 206232203 - Търговски регистър към Агенция по вписваният и КЗЛД, като администратор на лични данни.

(6) Надзорни органи:

A. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

B. Комисия за защита на конкуренцията

България

София 1000, бул. "Витоша" № 18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

C. Комисия за защита на личните данни

България

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

Телефон: (02) 940 20 46

Факс: (02) 940 36 40

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(7) Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 206232203.

(8) За официално връчване на документите от институции фирма Силвър Старс ЕООД има направена регистрация в Система за сигурно електронно връчване, одобрена и разработена от МЕУ. Само документи връчени през ССЕВ на МЕУ и такива, връчени през Български пощи, куриерски фирми с обратни разписки, както и нотариус, ще бъдат разглеждани и официално завеждани при нас.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

Чл. 3. Сайтът e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.ranitsi.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта стоки, включително следното:

(1) Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

(2) Да подават поръчки за покупка като “гости” на Сайта, без предварително създаване на клиентски профил на Ползвателя;

(3) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени, условия за доставка и да им бъде направена справка за наличност, след подадена заявка в сайта под формата на поръчка;

(4) Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Сайта;

(5) Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Сайта, съгласно поддържаните от Сайта електронни средства за разплащане.

(6) Да получават информация за нови стоки, предлагани от Сайта;

(7) Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Сайта чрез интерфейса на страницата на Сайта, достъпна в Интернет;

(8) Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Сайта в Интернет.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и изисквания, както и обявените чрез допълнителните общи условия, обстоятелства и задължения.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Сайта чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://www.ranitsi.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика на онлайн платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика (Изпращането на потвърждение на поръчката съгласно чл. 9, ал. 7 от настоящите Общи условия).

(3) Доставчикът осигурява подходящи, ефективни и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора, както следва: Предоставя се възможност за : премахване на артикул в кошницата за покупки; добавяне на артикули в кошницата за покупки; увеличаване или намаляване на поръчаното количество от определен артикул; промяна на адреса на доставка; промяна на варианта за доставка с куриери - експресна или икономична или на избрания начин на плащане.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Сайта и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Сайта в Интернет.

(5) Ползвателите, които имат клиентски профил в Сайта, ползват отстъпки от обявените цени при всяка следваща покупка през Сайта на стока, която не е в режим на Специално предложение, промоция, намаление или разпродажба, както следва:

1. При достигане на оборот в профила от покупки за над 1500 лв. – отстъпка в размер на 3 на сто;

2. При достигане на оборот в профила от покупки за над 2000 лв. – отстъпка в размер на 5 на сто;

3. За да видят стоката със съответната и отстъпка, Ползвателите трябва да са влезли в профила си, с който са се регистрирали в сайта.

(6) Доставчикът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Сайта или за артикули, които към момента на поръчката не са били налични и чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, и промени от Вносителя, които Доставчикът не е в състояние да предвиди и контролира при нова доставка.

(7) В случай, че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 1 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

(8) Цените по ал. 4 не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Ползвателя в допълнение към посочените цени.

(9) Разходите по доставката на поръчаните стоки са, както следва и съгласно условията на тарифиране от куриерските фирми (Еконт, Спиди, Интерлогистика) на реално или обемно тегло (взема се предвид по-голямата стойност), когато става въпрос за пратки с тегло над 1 кг. Преди изпращане на пратката, ще бъдете уведомени по телефон с кой куриер ще изпратим и колко ще Ви струва доставката. За пратки с тегло до 1 кг. важат цените и условията за доставка по-долу:

A. За поръчки на стойност до 149,99 лв. до 1 кг. – 4,99 лв. за доставки в цялата страна.

B. За поръчки на стойност над 149,99 лв. с тегло до 1 кг. - БЕЗПЛАТНО за доставки в цялата страна, ако Ползвателят е избрал опция ИКОНОМИЧНА ДОСТАВКА, която се изпълнява до 7 дни с куриерска фирма Интерлогистика.

C. За поръчки на стойност над 149,99 лв. с тегло до 1 кг. - 4,99 лв. за доставки в цялата страна, ако Ползвателят е избрал опция ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА, която се изпълнява до 3 дни с куриерска фирма Еконт или Интерлогистика.

D. За поръчки, които искате да получите от наш магазин или по Български пощи - БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА, ако Ползвателят е избрал опция СУПЕР ИКОНОМИЧНА ДОСТАВКА. Срокът за окомплектоване и придвижване до някой от магазините Кикиморско Царство е от 1 до 10 работни дни. Нужно е само да изчакате оператор да Ви потвърди наличност и да Ви уведоми за датата, на която стоката ще бъде окомплектована и на разположение в съответния магазин (повече прочетете в модул Доставка и рекламации). От опция СУПЕР ИКОНОМИЧНА ДОСТАВКА, можете да се възползвате и ако желаете пратката Ви да е доставена по БЪЛГАРСКИ ПОЩИ в срок до 20 дена, като стойността на поръчката се предплаща по банка. За пратки над 200лв., които искате да получите от наш магазин, също се изисква предварително плащане по банка. Детски интернет магазин Кикиморско царство работи със собствени и партньорски магазини. Към момента работят два магазина към Детски интернет магазин Кикиморско Царство в гр. София, ул. Емилиян Станев 2А, бл.5 К-с Силвър Сити до Парадайз Център и в гр. Ловеч, ул. Търговска 55 к-с Космос.

E. Това условие не важи за стоките, които имат изрично отбелязана цена за доставка.

F. При поръчка на по тежки продукти (раници с аксесоари, тролеи, чинове, столчета, дъски, количества от един артикул) и други обемни стоки, цената за доставка на пратки над 1 кг., се таксува според тарифите на куриерите (реално или обемно тегло), като предварително Ползвателят ще бъде уведомен за стойността на доставката.

(10) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от него на страницата на Сайта и съгласно настоящите общи условия.

(11) Отправеното от Доставчика чрез Сайта публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока, като той не носи отговорност при непредвидено и необявено изчерпване на стоката от фирмата доставчик за страната.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.

Чл. 7. (1) За да използва Сайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в Сайта, съобразно посочената в него процедура. Статутът на регистриран Ползвател дава възможност за ползване на отстъпки за достигнат оборот от покупки – съгласно посоченото в чл. 5, ал. 5 на настоящите Общи условия. (3) С попълване на данните си и натискане на бутона “Съгласен съм с Общите условия на Сайта” (в рамките на процедурата по регистрация на клиентски профил или подаването на поръчка от Ползвателя на Сайта) Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия на Сайта, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Линк с копие на общите условия, Ползвателят получава и на имейла си.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Сайта.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в Сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Сайта.

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на Сайта чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Сайта и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(7) Потвърждение на поръчката от Ползвателя, което има правното значение на оферта от него към Доставчика.

(8) Приемане, потвърждение или отказване на офертата на Ползвателя чрез изрично електронно изявление на Доставчика (Потвърдена поръчка е всяка една поръчка, която е актуализирана със статус "Обработена за изпращане". След получаване на статус "Обработена за изпращане" или "Изпратена", поръчка може да бъде отказана от клиент едва, след като бъде получена от клиента съгласно ЗЗП чл.47 ал. 7-9 .)

VI. СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Потребителя се счита сключен в момента, в който Доставчикът потвърди чрез електронно съобщение и статус "Обработена за изпращане" до Ползвателя поръчката на Ползвателя. Обработката на поръчката и различните етапи, през които минава тя се изпращат на електронния адрес, посочен от Ползвателя при регистрацията му като клиент, респективно – при подаването на поръчката. Потвърждаването на поръчката има правното значение на приемане на офертата, отправена от Ползвателя съгласно чл. 290 от Търговския закон. За потвърдена поръчка се смята всяка една поръчка, която е обработена от Доставчика със статус "Обработена за изпращане". Всички останали статуси, а именно "В процес на обработка", Да уведомим при наличност", "Потвърдена", "Няма наличност", "Отказана" имат информативен характер и не са потвърждение на отправената оферта от Ползвателя до Доставчика. След получаване на статус "Обработена за изпращане" или "Изпратена", поръчка може да бъде отказана от клиент едва, след като бъде получена от клиента съгласно ЗЗП чл.47 ал. 7-9

(2) Сключените договори за покупко-продажба се съхраняват в базата данни на Доставчика. При поискване от Ползвателя Доставчикът предоставя сключения договор за покупко-продажба на посочения при регистрацията на Ползвателя електронен адрес. Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка за покупка са достъпни от клиентския акаунт на Ползвателя - същите се посочват в потвърждението на поръчката.

(3) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, избрани при различни електронни изявления, но регистрирани от един потребителски профил.

(4) Доставчикът може да достави заедно, едновременно или поотделно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(5) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. (1) Ползвателят може да плати цената за отделните стоки или договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките (авансово) или при тяхната доставка.

(2) Авансовото плащане се извършва по банков път, по посочена в потвърждението на поръчката банкова сметка на Доставчика. При ситуация на връщане на пари от страна на Доставчика към Ползвателя, всички такси са за сметка на Ползвателя.

(3) В случай, че Ползвателят е избрал да заплати стоките при тяхното получаване, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма "Еконт", "Спиди", "Интерлогистика" или "Европът" чрез наложен платеж или с пощенски паричен превод (услуга предоставяне от куриерските фирми) и включва цената на стоката и транспортните разходи по чл. 5, ал. 9, т. 1 от настоящите Общи условия.

(4) Поръчаната стока може да бъде получена само от:

• купувача – съответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка;

• лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;

• лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;

• лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача.

(5) В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по ал. 4 в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.

(6) В случай, че Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

(7) В момента на приемането и плащането на стоката лицето по ал. 4 подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката, плащането й и нейното състояние.

(8) В случай на капариране и запазване на стока в онлайн магазина, Потребителят превежда авансов задатък (капаро) по договора (регистриране на поръчка в сайта) съгласно ЗЗД, Чл. 93, който служи за доказателство, че е сключен договорът и обезпечава неговото изпълнение. Ако страната, която е дала задатъка, не изпълни задължението си, другата страна може да се откаже от договора и да задържи задатъка. Ако задължението не е изпълнено от страната, която е получила задатъка, другата страна при отказ от договора може да иска задатъка в двоен размер. Авансовият задатък по договор не може да бъде връщан или предоговорен, освен с изричното съгласие на двете страни.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. (Наричани по-долу “Ползватели-потребители”)

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на Сайта или в описанието на категорията.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в Сайта.

(3) Стойността на транспортните разходи, не включени в цената на стоките, е както следва:

A. За поръчки на стойност до 149,99 лв. до 1 кг. – 4,99 лв. за доставки в цялата страна.

B. За поръчки на стойност над 149,99 лв. с тегло до 1 кг. - БЕЗПЛАТНО за доставки в цялата страна, ако Ползвателят е избрал опция ИКОНОМИЧНА ДОСТАВКА, която се изпълнява до 7 дни с куриерска фирма Интерлогистика или се изпраща до офис на Еконт.

C. За поръчки на стойност над 149,99 лв. с тегло до 1 кг. - 4,99 лв. за доставки в цялата страна, ако Ползвателят е избрал опция ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА, която се изпълнява до 3 дни с куриерска фирма Еконт или Интерлогистика.

D. За стоки, които искате да получите от наш магазин или по Български пощи - БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА, ако Ползвателят е избрал опция СУПЕР ИКОНОМИЧНА ДОСТАВКА. Срокът за окомплектоване и придвижване до някой от магазините Кикиморско Царство е от 1 до 10 работни дни. Нужно е само да изчакате оператор да Ви потвърди наличност и да Ви уведоми за датата, на която стоката ще бъде окомплектована и на разположение в съответния магазин. От опция СУПЕР ИКОНОМИЧНА ДОСТАВКА, можете да се възползвате и ако желаете пратката Ви да е доставена по БЪЛГАРСКИ ПОЩИ в срок до 20 дена, като стойността на поръчката се предплаща по банка. За пратки над 200лв., които искате да получите от наш магазин, също се изисква предварително плащане по банка. Детски интернет магазин Кикиморско царство работи със собствени и партньорски магазини. Към момента работят два магазина към Детски интернет магазин Кикиморско Царство в гр. София, ул. Емилиян Станев 2А, бл.5 К-с Силвър Сити до Парадайз Център и в гр. Ловеч, ул. Търговска 55 к-с Космос.

E. Това условие не важи за стоките, които имат изрично отбелязана цена за доставка.

F. При поръчка на по тежки продукти (раници с аксесоари, тролеи, чинове, столчета, дъски, количества от един артикул) и други обемни стоки, цената за доставка на пратки над 1 кг., се таксува според тарифите на куриерите (реално или обемно тегло), като предварително Ползвателят ще бъде уведомен за стойността на доставката.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя-потребител посредством Сайта.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите-потребители по този член е актуална към момента на визуализацията й на Сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 15. (1) Ползвателят-потребител се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Ползвателят-потребител избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоките преди или в момента на доставката им, с изключение на артикули, които се изработват по индивидуална поръчка и са персонализирани - маски, снимки, чаши, картини, тениски и т.н. В този случай, клиентът ще бъде уведомен допълнително за начините на предварително плащане, а именно - по банка или чрез платежен линк. Индивидуални поръчки с печат се изработват и изпращат единствено след предварително, цялостно заплащане от клиента!

Чл. 16. (1) Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в срок от 14 дни, считано от датата на:

A. сключване на договора - при договор за услуги;

B. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или:

o когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приема стоката, от която иска да се откаже;

o при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приема последната партида или част;

o при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приема първата стока;

(2) Правото на отказ по ал. 1 след доставка, не се прилага в следните случаи:

• за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

• за доставка на стоки, изработени и поръчани съобразно изискванията на Ползвателя-потребител или по негова индивидуална поръчка;

• за доставка на стоки, специално заявени и поръчани от Производителя по изрично желание на Ползвателя-потребител;

• за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

• за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

• за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (напр. биберони, бельо, бански костюми, сутиени, стягащи колани, чорапогащници, предпазни маски, гърнета, вани, четки за зъби и коса и др.)

• за доставка на вестници, списания, книги, пъзели и други периодични издания.

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Ползвателят-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя-потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ по ал. 1 и се откаже от договора от разстояние, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор, като Ползвателят-потребител се задължава да изпрати или придвижи стоката към Доставчика, заедно с всички издадени документи в оригинал и той да я получи в рамките на 14 дни. Ако Доставчикът не получи в този срок изпратената стока или не получи доказателство за изпратена стока от Ползвателя-потребител по негова вина, то Доставчикът не възстановя парите. От сумата, която Ползвателят-потребител е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Ползвателят-потребител е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. Доставчикът ще възстанови всички плащания, които е получил от Потребителя, включително разходите за доставка, които е направил на база опция СУПЕР ИКОНОМИЧНА ДОСТАВКА. Не се възстановяват допълнителни разходи свързани с избран от Вас начин на доставяне с куриерска фирма, който е различен от най-евтиния възможен предлаган от Доставчика (до наш обект или по Български пощи).

A. При избрана опция СУПЕР ИКОНОМИЧНА ДОСТАВКА за стоки до 1 кг., която се извършва до наш магазин или пратката (след предварително плащане) се изпраща по Български пощи до 20 дни - за клиента се явява БЕЗПЛАТНА. При отказ от поръчка изпратена по БЪЛГАРСКИ ПОЩИ се възстановява пълната стойност на покупката, като не се удържат никакви такси и комисионни направени от Доставчика и свързани с първоначалната доставка. Когато, обаче сте пожелали да получите предварително заявена стока от нашия магазин, то имате право да я огледате и прецените дали да направите тази покупка, в този случай след закупуването и от магазина, тази продажба се води реална и на по-късен етап Вие нямате право на връщане с възстановяване на сумата, но имате право да върнете и замените за друг артикул до 7 дена. Заявката Ви подадена през сайта се приема, като предложение от Ваша страна, тази стока да присъства в асортимента в някои от обектите ни, а не само онлайн в сайта. При тази опция, след посещаване на магазина ни, клиентът не се ангажирате с покупката и.

В случай, че клиент реши да замени за друг артикул, то новата стока се изпраща до 7 дена след потвърждаване на наличност, като куриерската такса е за сметка на клиента.

B. При избрана опция ИКОНОМИЧНА ДОСТАВКА за пратки до 1 кг. с куриерска фирма Интерлогистика, Еконт, Европът и т.н., която се изпълнява до 7 дни и се заплаща в момента на доставката с опция Наложен платеж - за клиента се явява БЕЗПЛАТНА, но при отказ от поръчка се удържа стойността на първоначалната доставка в размер на 4,99 лв. + таксата за наложен платеж 2,4% от стойността + таксата за застраховка 0,5% от стойността - за пратки до 1 кг. За пратки над 1 кг. - реално или обемно тегло, цените са според тарифите на куриерската фирма, с която е изпратена първоначално пратката.

C. При избрана опция ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА за пратки до 1 кг. с куриерска фирма Еконт, Спиди, Интерлогистика и т.н., която се изпълнява до 3 дни и се заплаща в момента на доставката с опция Наложен платеж - клиентът заплаща такса доставка на стойност 4,99 лв. При отказ от поръчка такса доставка не се възстановява и на клиента се удържа таксата за наложен платеж 2,4% от стойността, както и таксата за застраховка 0,5% от стойността.

(5) Ползвателят-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, фискални бонове или разписки за Пощенски паричен превод, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. При получаване на пратката, Потребителят е длъжен след плащането й, да я отвори и прегледа пред куриера, и с подписа си да удостовери състоянието, в което я приема. Ако потребителят установи проблем в опаковката, заедно с куриера съставят констативен протокол. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, въпреки че Потребителят е приел стоката без забележки, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(6) Ползвателят-потребител може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление или изпрати формуляра за отказ от поръчка до Доставчика на E-mail , или ни напише писмо на адреса Силвър Старс ЕООД, гр. София, ул. Емилиян Станев 2а, бл.5. Отказ от поръчка по телефона не се приема! За да упражни правото си на отказ, Ползвателят трябва да ни уведоми (за неговото име, номер на поръчка, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Пратката трябва да е придружена ЗАДЪЛЖИТЕЛНО от касовия бон (в оригинал), който сме издали ние ИЛИ разписката за Пощенски паричен превод (в оригинал), която са издали куриерските фирми. За пратки платени чрез банков превод се изисква копие от платежното нареждане. Ако върнете пратка, която сте заплатили на куриерската фирма и тя е без един от тези два фискални документа В ОРИГИНАЛ, ще може единствено да замените за друга стока, на същата или по-висока стойност. На връщане на сума подлежат САМО пратки и стоки, за които сте представили получените фискални документи в ОРИГИНАЛ - касов бон или разписка за Пощенски паричен превод!!! При пратки, които пътуват с услуга Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод, куриерските фирми задължително издават разписка, която Вие сте ЗАДЪЛЖЕНИ да изчакате, вземете и ЗАПАЗИТЕ. Транспортните разходи са изцяло за сметка на потребителя съгласно ЗЗП (Закона за защита на потребителите), чл. 47 т.8 и т.9 и са дължими в пълна стойност според куриерските тарифи (реално или обемно тегло) на ползваната транспортна фирма. Потребителят се задължава да ги заплати в момента на отказ от поръчката или при договорка с куриера на по-късен етап. Това условие се прилага само при поръчки, които са вече изпратени по куриер, след потвърждение на поръчката по телефона или по имейла от Доставчика - Силвър Старс ЕООД. За потвърдена и изпратена поръчка се приема всяка такава, за която Доставчикът е изпратил статус "Обработена за изпращане" или "Изпратена". Такава поръчка може да бъде отказана от Клиент едва, след като бъде получена от него съгласно ЗЗП чл.47 ал. 7-9.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя-потребител чрез Сайта.

• поръчка с експресната доставка се изпраща до 3 дни след потвърждаването им

• поръчка с икономичната доставка се изпраща до 7 дни след потвърждаването им

• стока със супер икономична доставка се придвижва до наш магазин до 10 дни или се изпраща по Български пощи до 20 дни, след направено плащане.

(2) В случай че Ползвателят-потребител и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката чрез Сайта и нейното потвърждение, и актуализиране със статус "Обработена за изпращане" от Доставчика.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя-потребител и да възстанови платените от него суми в срок до 14 дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3 на този член Доставчикът може да достави на Ползвателя-потребител стоки или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора и очаква неговото писмено потвърждение на E-mail  или устно потвърждение по телефона на Силвър Старс ЕООД - Офис Кикиморско Царство - 0889405566 и 0886232496.

Чл. 18. Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки чрез Сайта.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването и потвърждението на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 45 дни.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика/Куриера, след като е заплатил дължимите суми по наложен платеж и транспортни разходи, и ако не отговаря на изискванията или има видими щети, причинени по време на транспорта да уведоми за това незабавно Доставчика и да изчака Куриерът доставил пратката да състави констативен протокол за щетите. Протоколът е важен за бъдещо предявяване на рекламация и претенции за застрахователни щети от страна на Доставчика или Ползвателя към куриерската фирма. Всички пратки изпратени от Доставчикът Силвър Старс ЕООД към Ползвателя /Клиента задължително се застраховат според общите условия на куриерските фирми Спиди, Интерлогистика, Еконт - според това, с коя фирма е изпратена Вашата пратка.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити фабрични недостатъци.

Чл. 21. Доставчикът поема задължение да придвижи и осигури сервиз за стоката, след като тя стигне при него, а Ползвателя-потребител се задължава да я занесе или транспортира до адресът на Доставчика - Силвър Старс ЕООД.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Доставчикът защитава личните данни на Ползвателите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателите единствено и само за целите, предвидени в договора - приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Ползвателя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

(2) Потребителският акаунт на конкретен Ползвател може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на Ползвателя.

(3) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(4) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(5) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Ползвателя може да бъде изразено по всяко време.

(6) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика.

(7) С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член.

(8) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола за достъп, Сайтът предоставя възможност за генериране на нова парола и за промяна на забравената парола на адрес: http://www.ranitsi.com/tsetska/catalog/password_forgotten.php .

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Сайта.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

A. след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му срок от 7 работни дни, че ги отхвърля; или

B. след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в срок от 7 работни дни от публикуването им, че ги отхвърля.

C. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://www.ranitsi.com/tsetska/catalog/conditions.php заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия, допълнителните общи условия и договора между Ползвателя и Доставчика се прекратяват в следните случаи:

• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в Сайта. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила.

(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

(3) Ползвателят и Доставчикът се задължават да не уронват престижа си взаимно, както и да не се злепоставят в публичното пространство, чатове и всякакви форми на комуникация. В случай на уронване и злепоставяне на някоя от страните, ощетената страна е в правото си да се защити, като потърси правата си по законов път, в това число и да заведе дело.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Съгласно Чл.183/183д. в случай на спор потребителят трябва да го отнесе за разглеждане директно към търговеца и страните да се опитат да го решат помежду си. При възникнала трудност при решаването му, клиентът може да използва платформата за ОРС.

Чл. 38. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл.181, чл.182, чл.183, вкл. чл.181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите, в които фирма Силвър Старс ЕООД е пожелала и дала съгласието си за доброволно участие, считано от 16.01.2014г. Всеки наш клиент може да използва и телефон на потребителя на КЗП 0700 111 22. За подаване на жалби/сигнали и въпроси към КЗП, моля подайте по електронен път или лично на гише в КЗП на адрес гр. София пл. Славейков №4А.

Чл. 39. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 24.06.2022 г. - последна актуализация.

Чл. 40. Общите условия на Силвър Старс ЕООД са съобразени и изготвени съгласно ЗЗП.

0.339934110641